Loading ...

Cải cách HQ


Cải cách HQ
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 1111/CNTT-CTTĐT 02/10/2017 V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc khi triển khai dịch vụ công trực tuyến Tổng cục Hải quan
2 1619/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính Phủ
3 1907/QĐ-TCHQ 24/06/2016 Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành hế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
4 1722/QĐ-TCHQ 10/06/2016 QĐ: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
5 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 03/06/2016 Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành Bộ và ngang bộ
6 3240/TCHQ-GSQL 19/04/2016 Xử lý lỗi E0115 trên hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
7 802/QĐ-TCHQ 28/03/2016 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan Tổng cục Hải quan
8 369/QĐ-TCHQ 03/03/2016 Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2016 của Tổng cục Hải quan Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan
9 45/QĐ-TCHQ 13/01/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành hải quan năm 2016 Tổng cục Hải quan
10 65/2015/QĐ-TTg 17/12/2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính Thủ tướng Chính Phủ
11 11692/TCHQ-TXNK 10/12/2015 V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc Tổng cục Hải quan
12 1491/QĐ-BTC 30/07/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài Chính
13 18/CT-TTg 14/07/2015 Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thủ tướng Chính Phủ
14 72/2015/TT-BTC 12/05/2015 Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Bộ Tài Chính
15 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp Chính Phủ
16 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Chính Phủ
17 2510/QĐ-BTC 30/09/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
18 2544/QĐ-TCHQ 27/08/2014 Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan Tổng cục Hải quan
19 Quyết định 2544/QĐ-TCHQ 27/08/2014 Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan Tổng cục Hải quan
20 2441/QĐ-TCH 15/08/2014 Quyết định 2441/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2014 Ban hành Quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK thương mại tại khu vực ga hàng hóa quốc tế thuộc cửa khẩu cảng hàng không, sân bay quốc tế áp dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan


Tổng số: 181  văn bản Trang : / 10 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn