Loading ...

Cải cách HQ » Cải cách hành chính


Cải cách hành chính
Skip Navigation Links.
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 1111/CNTT-CTTĐT 02/10/2017 V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc khi triển khai dịch vụ công trực tuyến Tổng cục Hải quan
2 1619/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính Phủ
3 1907/QĐ-TCHQ 24/06/2016 Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành hế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
4 1722/QĐ-TCHQ 10/06/2016 QĐ: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
5 802/QĐ-TCHQ 28/03/2016 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan Tổng cục Hải quan
6 369/QĐ-TCHQ 03/03/2016 Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2016 của Tổng cục Hải quan Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan
7 45/QĐ-TCHQ 13/01/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành hải quan năm 2016 Tổng cục Hải quan
8 11692/TCHQ-TXNK 10/12/2015 V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc Tổng cục Hải quan
9 1491/QĐ-BTC 30/07/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài Chính
10 18/CT-TTg 14/07/2015 Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thủ tướng Chính Phủ
11 72/2015/TT-BTC 12/05/2015 Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Bộ Tài Chính
12 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp Chính Phủ
13 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Chính Phủ
14 2510/QĐ-BTC 30/09/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
15 2544/QĐ-TCHQ 27/08/2014 Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan Tổng cục Hải quan
16 24/CT-TTg 05/08/2014 Chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan Thủ tướng Chính Phủ
17 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan sửa đổi 2014 Quốc Hội
18 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
19 3338/QĐ-TCHQ 07/10/2013 QĐ ban hành "Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015" Tổng cục Hải quan
20 1757/HQĐNg-CBLXLVP 25/09/2013 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan TP Đà Nẵng Khác


Tổng số: 44  văn bản Trang : / 3 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn