Loading ...

Cải cách HQ » Hiện đại hóa hải quan


Hiện đại hóa hải quan
Skip Navigation Links.
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 1722/QĐ-TCHQ 10/06/2016 QĐ: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
2 65/2015/QĐ-TTg 17/12/2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính Thủ tướng Chính Phủ
3 11692/TCHQ-TXNK 10/12/2015 V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc Tổng cục Hải quan
4 18/CT-TTg 14/07/2015 Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thủ tướng Chính Phủ
5 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp Chính Phủ
6 Quyết định 2544/QĐ-TCHQ 27/08/2014 Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan Tổng cục Hải quan
7 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan sửa đổi 2014 Quốc Hội
8 175/20013/TT-BTC 29/11/2013 Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Bộ Tài Chính
9 6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
10 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
11 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện Bộ Tài Chính
12 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo TT số 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực QLNN về HQ đối với DN đủ điều kiện Bộ Tài Chính
13 788/GSQL-GQ3 19/08/2013 Về việc thực hiện E-manifest Tổng cục Hải quan
14 1468/TB-HQĐNg 09/08/2013 Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2013 Khác
15 1854/QĐ-BTC 05/08/2013 Quyết định v/v phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của Hải quan trong công tác phân loại hàng hóa và xác định trị giá hải quan đến năm 2020 Bộ Tài Chính
16 1572/QĐ-TCHQ 17/05/2013 Quyết định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa Tổng cục Hải quan
17 1571/QĐ-TCHQ 17/05/2013 Quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng camera tại các khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế Tổng cục Hải quan
18 1570/QĐ-TCHQ 17/05/2013 Quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại khu vực cửa khẩu cảng biển Tổng cục Hải quan
19 1573/QĐ-TCHQ 17/05/2013 Quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại các khu vực cửa khẩu đường bộ Tổng cục Hải quan
20 1568/QĐ-TCHQ 16/05/2013 QĐ ban hành Quy trình xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan Tổng cục Hải quan


Tổng số: 46  văn bản Trang : / 3 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn