Loading ...

Bộ thủ tục hành chính


Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC)
Ngày đăng: 03/03/2017 5:13:00 CH      Tác giả: admin
Lượt xem: 992    Phản hồi: 0
Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC) ...

Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Ngày đăng: 03/03/2017 4:57:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 336    Phản hồi: 0
Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ...

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
Ngày đăng: 03/03/2017 4:54:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 322    Phản hồi: 0
Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan ...

Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
Ngày đăng: 03/03/2017 4:53:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 353    Phản hồi: 0
Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế ...

Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày đăng: 03/03/2017 4:52:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 335    Phản hồi: 0
Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ...

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
Ngày đăng: 03/03/2017 4:51:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 379    Phản hồi: 0
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại ...

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
Ngày đăng: 03/03/2017 4:51:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 386    Phản hồi: 0
Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương ...

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày đăng: 03/03/2017 4:50:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 355    Phản hồi: 0
Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ...

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày đăng: 03/03/2017 4:49:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 359    Phản hồi: 0
Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ...

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày đăng: 03/03/2017 4:48:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 311    Phản hồi: 0
Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ...

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
Ngày đăng: 03/03/2017 4:47:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 342    Phản hồi: 0
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương ...

Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/201
Ngày đăng: 03/03/2017 4:44:00 CH      Tác giả: Admin
Lượt xem: 311    Phản hồi: 0
Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/201 ...

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai
Ngày đăng: 03/03/2017 4:34:00 CH      Tác giả: admin
Lượt xem: 473    Phản hồi: 0
Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai ...

Thông báo kết quả hủy Biên lai
Ngày đăng: 03/03/2017 4:05:00 CH      Tác giả: admin
Lượt xem: 342    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả hủy Biên lai ...

Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo.
Ngày đăng: 03/03/2017 3:38:00 CH      Tác giả: admin
Lượt xem: 347    Phản hồi: 0
Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo. ...

Thông báo phát hành Biên lai
Ngày đăng: 03/03/2017 3:20:00 CH      Tác giả: admin
Lượt xem: 644    Phản hồi: 0
Thông báo phát hành Biên lai ...

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
Ngày đăng: 03/03/2017 2:20:00 CH      Tác giả: admin
Lượt xem: 744    Phản hồi: 0
Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan ...

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Cục Hải quan
Ngày đăng: 03/03/2017 10:17:00 SA      Tác giả: admin
Lượt xem: 406    Phản hồi: 0
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Cục Hải quan ...

Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
Ngày đăng: 03/03/2017 10:11:00 SA      Tác giả: admin
Lượt xem: 561    Phản hồi: 0
Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế ...

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục Hải quan
Ngày đăng: 03/03/2017 9:58:00 SA      Tác giả: admin
Lượt xem: 480    Phản hồi: 0
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục Hải quan ...


  Tổng số: 300 Trang : / 15 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn