Quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan

 Nội dung:

  

www.customs.gov.vn

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế