Thông báo lựa chọn nhà thầu công trình Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

BBT Website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế