Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế trang thiết bị xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

 - Tên cơ quan đơn vị thông báo: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: Sổ 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế

- Điện thoại: 0234.3822276- Fax: 0234.3824049

- Email: vanphongcuchqhue@gmail.com

Đề nghị Quý đơn vị đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thay thế trang thiết bị xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ định thầu,  lựa chọn nhà thầu trong nước

32.240.000

Garage ô tô Vũ Hòa

10 ngày

Quyết định số 277/QĐ-HQTTH ngày 20/11/2018

 

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế