Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình xây dựng

 

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: Số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế

- Điện thoại: 0234.3822276         - Fax: 0234.3824049

- E-mail: vanphongcuchqhue@gmail.com

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Giá trúng thầu (đồng)

Tên Nhà thầu trúng thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Gói thầu số 01:  Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn,một giai đoạn một túi hồ sơ

41.619.000

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng;

 

05 ngày

Trọn gói

Quyết định số 55/QĐ-HQTTH ngày 28/3   /2019

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế