Bổ sung thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a

 .

Phòng Nghiệp vụ

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế