Phòng Nghiệp vụ tổng kết công năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trương Quý Toàn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục, sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị thuộc và trực thuộc, cùng với nỗ lực của toàn thể công chức trong đơn vị, Phòng Nghiệp vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong quản lý, điều hành triển khai thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan, góp phần tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên địa bàn. Tuy nhiên, do những tác động từ đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai lũ lụt kéo dài đã tác động tiêu cực đến hoạt động XNK hàng hóa trên địa bàn, gây khó khăn cho đơn vị trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Phó Cục trưởng đã đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị, đặc biệt là trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý hải quan trên địa bàn. Đồng thời, tin tưởng rằng Phòng Nghiệp vụ sẽ phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2021, Phòng Nghiệp vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là tham mưu triển khai thực hiện tốt các văn bản quy pháp luật; nâng cao chất lượng công tác giải quyết vướng mắc, hướng dẫn đầy đủ các chính sách thủ tục cho người khai hải quan; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thuế, thu thuế XNK, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp NSNN được giao của Cục; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Kiểm tra sau thông quan; nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro và thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, thiết lập có hiệu quả các tiêu chí phân tích phục vụ việc phân luồng tờ khai và hoàn thành các chỉ tiêu quản lý rủi ro năm 2021 của đơn vị; tham mưu thực hiện công tác xử lý vi phạm đúng quy định của pháp luật; đảm bảo vận hành thông suốt các chương trình nghiệp vụ của Ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Hải quan; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy năng lực sở trường của đội ngũ công chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Phép

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế